راهنمای دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث چیست؟

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث ( بدون کروکی ):

 1. اصل و کپی بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
 2. اصل و کپی گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده 
 3. اصل و کپی کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده 
 4. اصل و کپی کارت ملی مقصر و زیاندیده 
 5. حضور رانندگان مقصر و زیاندیده 
 6. مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده 

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت مالی شخص ثالث( با کروکی ) :

 1. اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
 2. اصل و کپی بیمه نامه زیاندیده و کپی بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل و کپی گواهینامه زیاندیده و کپی گواهینامه مقصر حادثه 
 4. اصل و کپی کارت ماشین یا برگه سبز وسیله نقلیه مقصرو زیاندیده
 5. اصل و کپی کارت ملی زیاندیده و کپی کارت ملی مقصر
 6. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 7. ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات