بیمه حوادث خانواده

بر اساس این بیمه نامه در صورتیکه حادثه ای برای هرکدام از اعضای خانواده رخ دهد و به موجب آن حادثه یکی از اعضاء صدمه ببیند، شرکت بیمه آسیا به شخص صدمه دیده، خسارت پرداخت خواهد کرد. سرپرست خانواده با تهیه این بیمه نامه خود و خانواده خود را در سراسر دنیا و بصورت شبانه روزی به مدت یکسال از هر حادثه ای میتواند بیمه نماید.
خرید این بیمه نامه نیاز به مدارک خاصی ندارد و با تکمیل فرم روبرو شما میتوانید این بیمه نامه را تهیه فرمایید.

معرفی کامل بیمه نامه

شرکت سهامی بیمه آسیا به مجب این بیمه نامه و به استناد قوانین، مصوبات، مقررات و عرف بیمه بیمه در ایران و شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص(آئین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه) نسبت به تأمین پوشش خطرات مشمول بیمه اقدام می نماید. شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص نزد بیمه گر موجود است و در صورت درخواست یمه گذار به وی ارائه می گردد.

شرایط خصوصی بیمه نامه
  1. موضوع بیمه نامه: عبارت است از پوشش بیمه حوادث بیمه شده اصلی و اعضاء خانواده وی شامل همسر و هر یک از فرزندان به شرط تجرد(به ازای هر خانواده، مجموعاً یک سرمایه) در مقابل خطرات فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم(کلی و یا جزئی) و هزینه های پزشکی بر اثار حوادث مشمول بیمه(غیر از علل مندرج در ماده یازدهم شرایط عمومی بیمه های حوادث اشخاص)
  2. این بیمه نامه خسارت های ناشی از خطرات زلزله و سیل را تحت پوشش قرار میدهد.
  3. خسارت های ناشی از حوادث مربوط به هدایت موتور سیکلت تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
  4. این بیمه نامه در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در ایران و کلیه نقاط جهان معتبر می باشد.
  5. حداکثر سن مشمول بیمه برای بیمه شده اصلی و همسر وی 80 سال تمام می باشد.
    تبصره: حداقل سن فرزندان یک سال و حداکثر 30 سال تمام، مشروط به تجرد می باشد.
  6. ذینفع/استفاده کننده(گان) از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه شده بر اثر حوادث مشمول بیمه، وراثت قانونی وی و در صورت نقص عضو و یا از کارافتادگی و یا هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه، شخص بیمه شده و یا قیم قانونی وی می باشد.
  7. فرانشیز هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه در هر حادثه در صورت عدم استفاده از بیمه گر پایه 10% مبلغ کل خسارت می باشد.
  8. چنانچه بیمه شده در هنگام رانندگی با وسیله نقلیه موتوری دچار حادثه ناشی از رانندگی شود، در صورتی خسارت وی مشمول تعهدات بیمه گر قرارخواهد داشت که بیمه شده در تاریخ وقوع حادثه دارای گواهینامه مجاز رانندگی با همان وسیله نقلیه باشد.
مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت

الف. در صورت بروز خسارت، بیمه گذار موظف است اصل و یا تصویر برابر اصل مدارک ذیل را حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وقوع حادثه به بیمه گر(شرکت بیمه) ارائه نماید.

ب. درصورت فوت بیمه شده:
1. اصل بیمه نامه
2. کارت ملی - شناسنامه
3. گزارش مشروح حادثه مبنی بر علت، مکان و زمان دقیق وقوع با ذکر نام بیمه شده که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
4. گواهی پزشکی قانونی و یا آخرین گواهی پزشک معالج در مورد تعیین علت فوت
5. خلاصه رونوشت وفات صادره از طرف اداره ثبت احوال
6. کلیه صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.
7. گواهی انحصار وراثت متناسب با سرمایه بیمه
8. صفحه اول شناسنامه و کارت ملی وراث قانونی
9. در صورتیکه حادثه مربوط به رانندگی بیمه شده باشد، ارائه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوطه.

درصورت درخواست تأمین خسارت نقص عضو و هزینه پزشکی علاوه بر مدارک فوق:
1. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و یا خاتمه درمان(غیر قابل علاج بودن عضو صدمه دیده و باقی ماندن نقص عضو)
2. اصل صورت هزینه های پزشکی

تبصره: بیمه گر حق درخواست سایر مدارک تکمیلی جهت بررسی بیشتر پرونده را حسب مورد برای خود محفوظ داشته و بیمه گذار متعهد همکاری در این  زمینه خواهد بود.
* درصورت وقوع حادثه و به منظور رسیدگی به موضوع خواهشمند است به نزدیک ترین شعبه بیمه آسیا مراجعه فرمایید.

اطلاعات فرم بیمه حوادث خانواده

YYYY slash MM slash DD
انتخاب طرح(ضروری)